Povinné zmluvné poistenie v EÚ

Od 1. januára 1994 je Slovenská republika členom medzinárodného združenia poistiteľov, ktorí vykonávajú povinné zmluvné poistenie, teda poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (tzv. systém zelenej karty).

Zelené karty poisťovatelia vydávajú klientom, ktorí si uzavreli povinné zmluvné poistenie. Na karte je uvedený zoznam štátov, v ktorých zelená karta platí. Aké sú výhody a kde uzatvoriť online poistenie? Porovnanie cien všetkých poisťovní a možnosť online uzatvorenia nájdete na stránke www.netfinancie.sk.

Systém zelenej karty a povinné zmluvné poistenie

Zelená karta platí na území štátov, s ktorými Slovenská poisťovňa uzavrela dohodu o zelenej karte. V každom štáte je zriadená kancelária zelenej karty. Poisťovne, ktoré ponúkajú v danej krajine povinné zmluvné poistenie, sú jej súčasťou a finančne prispievajú na jej činnosť. So zelenou kartou od Slovenskej poisťovne môžu cestovať motoristi, ktorí majú uzavreté povinné zmluvné poistenie.

Na čo slúži hraničné poistenie

Hraničné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na území Slovenskej republiky a na území iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo členského štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Hraničné poistenie sú povinní uzatvoriť vodiči pri vstupe do krajín, ktoré nie sú signatármi Medzinárodnej dohody o zárukách a nie sú ani súčasťou systému zelenej karty.

Aké zmeny sa týkajú povinného zmluvného poistenia od 1.1.2012?

Od nového roka sa menia limity poistného krytia podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Platí to tak pre nových, ako aj existujúcich klientov, nasledovne:

  • Limit poistného krytia 5 000 000 EUR zahŕňa: škoda na zdraví, náklady na usmrtenie, škoda vzniknutá náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok na nemocenské poistenie a dávok na dôchodkové bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • Limit poistného krytia 1 000 000 EUR – škoda, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených.
2010 - 2019 © povinné-zmluvné-poistenie.eu